นายโกศล นาคสิงห์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

 

alt

นายวสุธันย์ ศรีวิเชียร

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

 

ประวัติความเป็นมา องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

 
alt

     

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงามมีลักษณะของพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม
มีลำคลองหลายสายเป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้ ดินเหมาะแก่การเพาะปลูก
ทางการเกษตร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำสวนผักและรับจ้าง
เกี่ยวกับการเกษตร รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นของตำบลวัดยางงาม
เป็นการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งตำบล
      ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงามนั้น ตามที่กระทรวงมหาดไทย
ได้มีประกาศ เรื่องการยกฐานะตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ฐานะการปกครองเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล
เป็นนิติบุคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ได้ยกฐานะจากสภาตำบลเป็น
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม (อบต.)
และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐
ซึ่งมีเขตปกครองทั้งหมด ๕ หมู่บ้าน


alt
  

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.วัดยางงามลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม เลขที่ 222 หมู่ 2 อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140 โทร 032-747-301