นายโกศล นาคสิงห์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

 

alt

นายวสุธันย์ ศรีวิเชียร

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

 

สภาพทั่วไป อบต.วัดยางงาม

ลักษณะที่ตั้ง
         ที่ทำการขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๒ (อาณาบริเวณวัดหัวป่า)ตำบลวัดยางงาม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี


 

อาณาเขต


ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.วันดาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.วัดประด อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ปากท่อ  อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
 

อาณาเขตพื้นที่
      พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม มีประมาณ ๒๔ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๕,๐๐๐ ไร่


 

ภูมิประเทศ
       ตำบลวัดยางงาม ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีลำคลองหลายสายไหลผ่าน มีน้ำไหลตลอดปี ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ทำนา ทำสวน ทำไร่ และรับจ้างทั่วไป


 

จำนวนหมู่บ้าน
      แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น ๕ หมู่บ้าน ดังนี้
                   หมู่ที่ ๑ บ้านวัดยางงาม
                   หมู่ที่ ๒ บ้านวัดหัวป่า
                   หมู่ที่ ๓ บ้านกอไผ่
                  หมู่ที่ ๔ บ้านทะเลค้าน
                  หมู่ที่ ๕ บ้านเหมืองพ่อนาค


 

ประชากร


ชื่อหมู่บ้าน หลังคาเรือน ชาย หญิง รวม
               บ้านวัดยางงาม 141 217 244 461
              บ้านวัดหัวป่า 141 199 248 447
              บ้านกอไผ่ 155 261 299 560
              บ้านทะเลค้าน 116 208 220 428
              บ้านเหมืองพ่อนาค 140 233 239 472
 
 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.วัดยางงามลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม เลขที่ 222 หมู่ 2 อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140 โทร 032-747-301