นายโกศล นาคสิงห์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

 

alt

นายวสุธันย์ ศรีวิเชียร

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

 

บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.วัดยางงาม

ว่าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

 

 

alt

นายวสุธันย ศรีวิเชียร

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

โทร. 098-2658762

 

จ.ส.ท. นพพร สายพันธ์

หัวหน้าสำนักปลัด

โทร. 061-9803369

 

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

 

alt

จ.อ.ภาณุภาส วราธนกาญจน์

นักทรัพยากรบุคคล

โทร. 086-1746644

 

"นางสาวรักตนันท์  เกลื้อคำ"

นักพัฒนาชุมชน

โทร. 089-9121656

 

จ.อ.เกษมศักดิ์  จันทร์อยู่

นิติกร

โทร. 061-5940998

 

 

นางสาวกรุณา  แสงอากาศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร. 062-5311437

 

 

นางธารีรัตน์  พาณิชเจริญ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

โทร. 088-9591626

 

 

alt

นางสุกัญญา นาคสิงห์

เจ้าพนักงานธุรการ

โทร. 089-0147896

 

alt

นางสาวปภาดา อวยชัย

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

โทร. 094-4565228

 

นางสาวฉวีวรรณ  สีทองสุก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทร. 065-5901996

 

นางสาวดาลัด  ศักดิ์นิมิตโชค

จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล

โทร. 081-9036256

 

นายสำเริง อินทรโอสถ

พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

โทร. 085-9973084

 

นางยอดขวัญ  อุจะวาที

แม่บ้าน

โทร. 061-8989906

 

alt

นายลมูล เพื่อห่างหาย

คนงานทั่วไป

โทร. 064-9870795

 

นายอนุโรม  ดีนพเก้า

คนงานทั่วไป

โทร.

 

นายมนัส  จันทร์ตัง

คนงานทั่วไป

โทร.

 

นายวรกฤษ  เกตุแก้ว

คนงานทั่วไป

โทร.

 
 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.วัดยางงามลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม เลขที่ 222 หมู่ 2 อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140 โทร 032-747-301